Смотреть справка (2004) в Full HD качестве ОНЛАЙН

Дата: 08.01.2018

справка (2004)

ЗБДОО за 2013 г. Избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за цялата 2013 г. При попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл.

Към запитването са приложени: Във връзка с изложеното са поставени следните въпроси: Каква е сумата на надвенесените осигурителни вноски, които следва да бъдат възстановени? Какъв е размера на дължимите осигурителни вноски, които следва да се посочат в Декларация обр. Как трябва да се попълни осигурителната книжка за 2013 г. При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана с осигурителното законодателство, изразявам следното становище: По свой избор те могат да се осигуряват и общо заболяване и майчинство чл.

Тези лица са самоосигуряващи се, по смисъла на чл. Здравното осигуряване на посочените лица, се провежда по реда на чл. Окончателния размер на месечния осигурителен доход за лицата по чл. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация.

Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски чл.

Предвид изложеното до тук: Окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя въз основа на декларираните доходи в съответните приложения на данъчната декларация по чл. В колони от 5. Ако лицето е упражнявало дейност на различни основания, попълва се осигурителния доход за всяка дейност поотделно, съответно за периода, за който тя е упражнявана.

Месечният осигурителен доход в колони от 5. Те формират годишния си осигурителен доход за тази дейност, като на ред 13, колона 5.

В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в колона 3 и колони от 5. Осигурителният доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава максималния размер на осигурителния доход за съответния месец.

Предвид неправилно попълване на месечния доход в колона 5. В конкретния случай в редовете на колона 7, следва да се посочат по 400 лв. Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т.

Когато разликата между декларирания облагаем годишен доход и внесените през годината месечни авансови осигурителни вноски е положителна, върху нея се изчисляват и довнасят осигурителни вноски за: Когато тази разлика е отрицателна, то есть доходът, върху който авансово са внесени осигурителните вноски през годината е по-голям от този деклариран в годишната данъчна декларация на практика има надвнасяне на осигурителни вноски.

В този случай за окончателен размер на осигурителния доход също се зачита декларираният облагаем доход, но не по малко от минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващото се лице, определен със ЗБДОО, в конкретния случай, както беше посочено в началото, той е по 450 лв.

Искането за прихващаве или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предидено друго. На основание предвиденото в чл. Както беше изяснено, окончателния размер на осигурителния доход в конкретния случай, за 2013 г. В този смисъл разликата между авансово внесените осигурителни вноски 7200 лв.

Следователно за целите на данъчното облагане доходът от полагания труд в дружеството от съдружници се третира като доход от трудово правоотношение, независимо от вида на сключения договор. Тези дължими вноски се декларират от самоосигуряващите се лица с декларация обр.

Коригирането на данни може да доведе и до неправилно определяне на паричните обзщетения, отпускани и изплащани от държавното обществено осигуряване. Според разпоредбата на чл. Издаването и заверяването на осигурителни книжки на лицата по чл. В момента тук са: