Смотреть община (1951) в Full HD качестве ОНЛАЙН

Дата: 14.01.2018

община (1951)

Отстои на 172 км южно от столицата София на 8 км североизточно от общинския център гр. Рупите е съседно на селата: Кърналово и Старчево на север , Генерал Тодоров на изток и Митино на югоизток. Село Рупите е разположено в Петричката котловина, на 147 м н. Струмешница, която съвсем наблизо се влива в пълноводната р. В източното подножие на Кужух е разположена известната местност Рупите.

По склоновете на възвишението има много малки пещери, а в основата му - термичните извори. Тук се срещат редки и застрашени от изчезване растителни видове, включени в Червената книга на България. Не на последно място трябва да се спомене и намиращата се в защитената местност единствена заливна крайречна гора в българския участък на река Струма, съставена главно от бяла топола. Климатът тук, както и в цялата котловина, е континентално-преходносубтропичен със средиземноморско влияние.

Днес село Рупите е едно от многолюдните села в община Петрич, населението му към 2013 г. Земите които обхваща землището на днешното село Рупите имат богата многовековна история. Наличните данни свидетелстват за активен поселищен живот по тези места още от античността. На 2 километра източно от селото, в южното подножие на Кожух, се намират руините от един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в.

В досегашните исторически изследвания този град се свързваше с античната Петра. Откритият тук през 2002 г. Доскоро този град бе локализиран на юг от Беласица. Хераклея Синтика Търсенето на името на античното селище в местността Кожух има дълга история.

Това е един от най-значимите археологични комплекси в долината на Средна Струма, а най-ранните писмени сведения за района се срещат още в Омировите "Илиада" и "Одисея", книгите на Тукидид и Аристотел. Макар историческата информация от античността да е сравнително подробна, един от големите проблеми на съвременната наука е точната локализация на древните полиси.

За античния град при Рупите за пръв път се споменава през 1930 г. Милчев и се подкрепя хипотезата, че това е античният град Петра, основавайки се отново на описанието на римския историк Тит Ливий. В резултат на тези сондажи е установено, че местността е била терасирана още през античността.

Това показали разкритите стълби, изградени от големи блокове, които свързвали отделните тераси. Разкопана била и част от крепостната стена с дебелина 1. В културния насип са намерени оброчни плочки на тракийски конник, надгробна плоча със сцена фунебрис погребално угощение , строителна и битова керамика, монети от предримската и римската епоха и най-различни находки, свързани с ежедневните нужди на населението.

По-късно се появяват и мнения, че градът се е казвал Ортополис Б. Геров , който е отбелязан от Страбон. Античният град е обявен за археологически паметник на културата с национално значение през 1965 г. След това проучването в района е прекъснато за дълго време. Обектът бива занемарен, а архитектурните останки са затрупани, поради постоянно свличащата се пръст към руините.

Въпросът за името на античния град е решен едва през 2002 г. Тогава във фонда на Исторически музей - Петрич, е предадена масивна мраморна стела от 308 г. В резултат на направените научни публикации Хераклея Синтика е един от малкото сигурно локализирани големи антични центрове в района на Средна Струма.

При проведените през последните години разкопки в рамките на античния град Хераклея са открити доказателства за интензивен градски живот. Проучени са занаятчийски работилници за производство на лампи и различни изделия от теракота, както и части от инфраструктурата и фортификацията на града. Досегашните проучвания обхващат една съвсем малка част от този немалък древен град и най-вълнуващите и големи открития тепърва предстоят.

Не трябва да се подминава и фактът, че древният град беше споменаван и описван от пророчицата баба Ванга: Тук са живели високи, снажни, духовни хора, стройни, с бели тоги. Загинали са под лавата на вулкана и душите им още плачат. Рупите са открити и два антични некропола, вероятно принадлежали на Хераклия Синтика. Там при стопанска дейност са намерени гробове с надгробни релефи с бюстове. Две от плочите са вградени в селската църква, а други са изложени в музеите на Сандански и Петрич.

Другият некропол е открит в селскостопанския двор, като и там са намерени надгробни плочи. Съществуването на античният град Хераклия Синтика е прекъснато през VI в. Първите писмени сведения за селището, чийто пряк наследник е днешното с. Над селото планина Кожух, от дето вадят мрамор. Народното предание разказва, че тук някога се крил народният герой.

Ширбаново е чисто българско село, в което живеят 252 българи-християни. С писмо от 21 февруари 1904 година селският кмет мухтар и старейшините на селото се оплакват на руския императорски цивилен агент в Солун - Николай Демерик от своеволията на местните турски чифликчиии и го молят да им съдейства за премахването на съществуващите беззакония.

Съгласно статистиката на секретаря на Българската екзархия Димитър Мишев в 1905 г. Ширбаново е освободено от османско иго през 1912 г. През следващата 1913 г. Църквата е изписана от Милош Яковлев, най-вероятно починал, докато работи по стенописите, тъй като делото му е останало недовършено. Днес най-голяма забележителност на с.

Мястото е посочено за свято от пророчицата Ванга и в него тя прекарва последните години от живота си. Два санджака от Източна Македония. Периодично списание на Българското книжовно дружество в Средец, кн. Статистика на населението от 1873 г. Петрич — в миналото и сега, очерци.