Смотреть нотариус (2009) в Full HD качестве ОНЛАЙН

Дата: 23.01.2018

нотариус (2009)

За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т.

За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т.

За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др. За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката: Нотариални такси според изразходваното време лв. За устен правен съвет или консултация 8 15. За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните 15 16.

За справки, набавяне на документи, книжа и др. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи 17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т.

Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден.

Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. За изготвяне на проект на документ по т. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.

Допълнителна нотариална такса 23. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва: Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

Климент Охридски" през 1976г. Даниела Димитрова — помощник нотариус по заместване: Завършила е Юридически факултет през 1998г. Капка Цветанова — юристконсулт, Юрист, Софийски университет, Юридически факултет. От началото на 2010 год. В нотариалната кантора от 1998 г. Обслужва нотариалната кантора от 2002 г.