Смотреть лидер (2001) в Full HD качестве ОНЛАЙН

Дата: 09.01.2018

лидер (2001)

Модулът предлага на вниманието на потребителите новите стенограми, законопроекти, становища и доклади на Народното събрание.

Съдът счита, че няма основание да се поддържа, че минималните стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище, не се прилагат спрямо тези от тях, за които се отнася процедурата по определяне на компетентната държава, с мотива, че тази процедура е бърза. Съдът сочи, че това задължение се погасява само с действителното прехвърляне на търсещото убежище лице от молещата държава-членка, като финансовата тежест за осигуряването на тези минимални условия се носи от държавата-членка, върху която тежи задължението да ги предостави.

Заключения на генерални адвокати Правосъдие и вътрешен ред. Сътрудничество по наказателноправни въпроси. Европейска заповед за арест - В своето заключение от 2 октомври 2012 г. По-нататък генералният адвокат стига до заключението, че посочената разпоредба на Рамковото решение не влиза в противоречие с нормите на Хартата на основните права на Европейския съюз, гарантиращи правото на справедлив съдебен процес и правото на защита.

Накрая генералният адвокат отбелязва, че чл. Същевременно, ако дадена държава счита, че подобни разпоредби на вторичното законодателство засягат нейната национална и конституционна идентичност, тя би могла да ги атакува на основание чл.

Съдържанието на свидетелството за управление на МПС включва вече отличителния знак на Република България, отпечатан в негатив в син правоъгълник и ограден с дванадесет жълти звезди, вместо емблема на образеца на Европейската общност за свидетелство за управление на моторно превозно средство, съдържаща този знак.

Предвидено е наказание глоба от 20 до 150 лв. Съгласно измененията в ЗДвП при изгубено или откраднато свидетелство за управление, издадено от държава-членка на Европейския съюз или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Република България, се издава българско свидетелство въз основа на доказателства за придобитата правоспособност от компетентните органи на държавата, която е издала изгубеното или откраднатото свидетелство.

С това постановление правителството въвежда нови хипотези, при които плащане на продуктова такса за полимерни торбички не се дължи. В тази група се включват торбички за многократна употреба, отговарящи на определени допълнителни изисквания, торбичките без дръжки за първична опаковка, както и биоразградимите полимерни торбички, отговарящи на стандарт EN 13432.

С него сумата, която задължително здравноосигурените лица ще заплащат за един ден болнично лечение се увеличава от 5,40 лв. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му. Министерският съвет отпуска на МВнР допълнителни средства за хуманитарна помощ в размер на 100 000 лв.

Сумата следва да бъде изразходвана за бедстващото население в Сирия 30 000 лв. Постановлението е в сила от 26 септември 2012 г. С него Министерски съвет възлага на министъра на финансите да предостави от централния бюджет на Министерството на правосъдието допълнителни бюджетни кредити в размер на 6,5 млн.

При невъзможност средствата да се усвоят през 2012 г. За тръжен продавач е определен министърът на околната среда и водите. В изпълнение на функцията си министърът на околната среда и водите ще се подпомага от Българската банка за развитие и Изпълнителната агенция по околна среда, която извършва всички технически дейности, свързани с прехвърлянето на квоти за емисии на парникови газове.

С това постановление правителството отпуска 1,6 милиона лева на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Парите са осигурени от преструктуриране на разходите по централния бюджет и следва да се използват в съответствие с правилника за организацията и дейността й. В модула са включени и нови заповеди на Министерство на финансите относно финансите на общините. В своето становище конституционните съдии единодушно застават зад мнението, че вдигането на пенсионната възраст не противоречи на принципа на социалната държава, закрепен в Конституцията.

Основен компонент на тази закрила е организирането и поддържането на система на обществено осигуряване като система на взаимопомощ, чрез която се защитава общият интерес - в нейните рамки гражданите се осигуряват, получават осигурителни обезщетения при изпълнението на определени законови условия и изисквания. Действа правилото, че социалната справедливост, сигурността и солидарността могат да бъдат гарантирани само докато броят на лицата, получаващи обезщетения, е значително по-малък от броя на лицата, които правят вноски за това.

Обстоятелства, предизвикващи отклоняване от това съотношение, правят наложителни реформи в осигурителната система. Държавата изпълнява едно свое задължение. Налага се изводът, че оспореното законово съдържание по същество не нарушава принципа за социалната държава. Макар предвидимостта да е признак на правна сигурност, а оттам и на правовата държава, тя не трябва да се абсолютизира и в социалната сфера са допустими изменения, които не са плавни, стига социалната държава да изпълнява задълженията си, като създава условия за осъществяване на основните права.

Същевременно съдът изрично подчертава и следното: Сърцевината на правото на обществено осигуряване е в гарантирането на социалната сигурност. Съдът за пореден път отхвърля твърдения, че изменението е противоконституционно, тъй като гласуваните текстове не са присъствали в законопроекта при приемането му на първо четене.

Това основно положение в съвременния законодателен процес не противоречи на конституционното правило за приемане на законопроектите на две четения, защото е част от самото второ четене. То се прилага обаче задължително в съчетание с правилото на парламентарното право, че такива предложения се обсъждат и гласуват на второ четене само ако не противоречат на принципите и обхвата на законопроекта, приет на първо четене.

Преценката за наличие или липсата на такова противоречие принадлежи единствено на самото Народно събрание. По-нататък Съдът споделя и подкрепя критичното разбиране за това, че измененията в кодекси следва да се правят със закон за изменение и допълнение на съответния кодекс, с отчитане обхватния характер на кодификацията, което отговаря на идеята за стабилното правно регулиране.

Едновременно с това съдът отчита, че едно изменение в кодекс, осъществено със заключителните разпоредби на друг закон, което има за цел съгласуваност в действащото законодателство, не го поставя в противоречие с принципа на правовата държава.

Накрая съдът не установява и нарушение на правото на законодателна инициатива на депутатите при приемането на оспорените изменения. Това задължение произтича от естеството на всяко социално основно право, каквото е и правото на обществено осигуряване чл.

С промените се въвежда по-ясна дефиниция на огнестрелните оръжия, които не попадат в приложното поле на закона, а именно такива, които са произведени или чийто модел е разработен преди 1 януари 1890 г. По този начин ясно се дефинира видът оръжие, което не подлежи на контрол по смисъла на закона. Въвежда се административнонаказателна отговорност за лице, което носи и употребява оръжия и боеприпаси и откаже да бъде проверено за употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества по реда на Закона за движението по пътищата.

Направени са изменения и в Допълнителните разпоредби на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Създадена е нова по-ясна дефиниция на взривните вещества за граждански цели, за да се избегнат различни тълкувания както от субектите, извършващи дейности с тях, така и от страна на контролните органи.

Съгласно новата уредба кандидатите за постъпване на държавна служба трябва да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и психологична съвместимост, определени в съответните специализирани методики на наредбата. Въвежда се специализирана методика за установяване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в Специализирания отряд за борба с тероризма и специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР, както и нов формуляр за психологично заключение.

НСПП ще отговаря за реализирането на политиката на правителството по въпросите на превенцията на престъпността. Той ще организира и контролира изпълнението на националната стратегия по превенция на престъпността.

НСПП ще координира и дейността на държавни, местни власти, неправителствени и международни организации в сферата на неговата компетентност. Начело на НСПП ще бъде министърът на вътрешните работи, а негови членове са зам. С новите разпоредби щатният състав на Централното митническо управление се намалява с 60 бройки. С него се приема нов Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, който преурежда дейността на Агенцията с оглед повишеното значение на енергийната ефективност и използването на енергията от възобновяеми източници както в Европа, така и у нас.

В него са регламентирани функционалните отговорности на звената в специализираната администрация съобразно предписанията на Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници.

Численият състав на персонала на Агенцията остава непроменен - 70 щатни бройки. След направените промени, усвояванията по външни държавни инвестиционни заеми могат да са в размер до 301 212,68 хил. Постановлението влиза в сила три дни след обнародването му, с изключение на параграф втори, който има обратно действие и влиза в сила от 1 юли 2012 г. Средствата са в размер до 1 500 000 лв. Те ще се осигурят по реда на Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г.