Смотреть клетка (1985) в Full HD качестве ОНЛАЙН

Дата: 22.03.2018

клетка (1985)

От прокариотна към еукариотна клетка 1. Компартментизация Интересно е, че за появата на еукариотната клетка е било нужно повече време, отколкото за възникването на самия живот. Най-старите еукариотни микровкаменелости са на възраст между 2 и 1,5 милиарда години.

Сравнението на еукариотите с различните прокариоти показва, че прародителят на еукариотите най-вероятно е принадлежал към археите. Изглежда, че той е понасял кислорода, но по своята обмяна е бил хетеротрофен анаероб и е извършвал ферментация. Такъв тип метаболизъм имат например съвременните млечнокисели бактерии. Прокариотните и еукариотните клетки донякъде се припокриват по размери, но средно еукариотните са по-едри: Сравнение между прокариотна и еукариотна клетка по размери: Препаратът е любезно предоставен от Димитър Нашев от Националния център по заразни и паразитни болести.

В живия свят уголемяването често има неочаквани и значими последици. Причината е, че при увеличаване на всички линейни размери повърхността и сечението растат като квадрат, а обемът и масата — като куб. За да се запази отношението обем — повърхност, важно за много жизнени процеси, трябва повърхността да се увеличи допълнително.

Отличителните черти на еукариотната клетка са й нужни за нормално функциониране при нейната големина. Сред прокариотите най-едри клетки имат някои цианобактерии и хемосинтезиращи бактерии. Всички те растат бавно, което показва, че са надхвърлили оптималната големина, съответстваща на тяхната организация.

И все пак автотрофните прокариотни клетки могат да си позволят сравнително големи размери. Техният начин на хранене не изисква усилен транспорт през мембраната. За хетеротрофна и при това анаеробна клетка положението е различно. Обмяната, основана на ферментация, изисква непрекъснато внасяне на голямо количество хранителни вещества и изнасяне на недоразградените крайни продукти. При уголемяване на такава клетка повърхността й ще расти по-бавно от обема и много скоро ще се окаже недостатъчна.

Един начин да се увеличи повърхността е капки от околната течност, заградени с части от клетъчната мембрана, да се включат в цитоплазмата. Така при практически същия обем клетката ще има много по-голяма допирна повърхност с външната среда, понеже в самата цитоплазма ще има пространства, топологично равностойни на средата.

Топологията е клон от математиката, който изучава деформирането на фигурите. Всяко вътреклетъчно пространство, оградено с мембрана, се нарича компартмент отдел , а обособяването на части от клетката с вътрешни мембрани — компартментизация от англ. Отдели на еукариотната клетка, топологично равностойни на външната среда. Със стрелки са означени основните посоки на пренос на вещества.

По Албертс и сътр. Еукариотната клетка съдържа редица мембранни органели. Всяка от тях има поне един компартмент, а често и повече. Всеки компартмент може по състав и киселинност оптимално да се приспособи за даден процес, без това да засегне съседните компартменти. Така става възможно много по-голямо разноообразие от функции. Наченки на компартментизация има и при прокариотите — да си припомним ламелите и тилакоидите на цианобактериите и хемосинтезиращите бактерии.

Вътреклетъчната мембранна система на прокариотите обаче не се разраства, защото бързо би излязла извън контрол. Еукариотната клетка регулира разположението и движенията на своите мембрани чрез съвкупност от белтъчни нишки, наречена цитоскелет. Основните съставки на цитоскелета са микротубулите и микрофиламентите. Снимки на микротубули има например на http: Някои от мембранните органели са трайни и специализирани — ендоплазмена мрежа, апарат комплекс на Голджи.

Мембранни органели под електронен микроскоп. Други органели са мехурчета със сравнително къс живот. Някои от тях, наречени ендозоми, съдържат част от околното вещество. Те се получават чрез вгъване на клетъчната мембрана навътре с участието на микрофиламентите — ендоцитоза. Други мехурчета се образуват вътре в цитоплазмата и съдържат вещества, предназначени за клетъчната мембрана или външната среда. Износът става чрез сливане на мехурчето с клетъчната мембрана — екзоцитоза. Екзо- и ендоцитозата общо се наричат цитоза.

Както знаем, диагностичен белег на еукариотната клетка е ядрото вж. Обособяването му може да се опише като подреждане и частично сливане на мембранни мехурчета около хромозомата хромозомите. Вероятно в един момент от еволюцията се е наложило ДНК да се загради, за да бъде защитена от растящите механични напрежения в цитоплазмата. Вътрешността на ядрото е топологично равностойна на цитозола. Дрождена клетка Saccharomyces cerevisiae като пример за еукариотна клетъчна организация: N — ядро, n — ядърце, m — митохондрия.

Наличието на ядро усложнява клетъчното делене. Сравнително простото напречно делене на прокариотните клетки е подходящо за тях, но не и за клетка с ядро. При нея хромозомите се придвижват от микротубули, изградени специално за тази цел, в някои случаи в самото ядро. Съвкупността от тези микротубули се нарича делително митотично вретено. Усложняващата се клетъчна организация е изисквала все повече и повече гени. Еукариотите са преминали към линейни молекули ДНК, и то обикновено повече от една.

Обособеното ядро и хромозомите са годни за съхранение на големи количества ДНК. Затова еукариотната ядрена ДНК е склонна да се натрупва. Често в еволюцията на различни групи еукариоти се удвояват отделни гени, групи гени или целият хромозомен набор.

По-свободното отношение към собствената ДНК се проявява и в целенасочената обмяна на гени между различни индивиди от един вид, наречена полов процес. Ендосимбионтни органели След като цитоскелетът е осигурил опора на клетъчната мембрана отвътре, външната опора клетъчната стена вече не е била толкова необходима. Тя е изтъняла, станала е гъвкава и в даден момент и е изчезнала напълно. Много съвременни еукариотни клетки имат стена или обвивка над мембраната, но това явно са по-късни образувания.

Меката повърхност е позволила на клетката да се движи активно чрез псевдоподи като съвременните амеби. Станала е възможна типичната фагоцитоза: Получават се големи ендозоми, наречени фагозоми, чието съдържимо след това се смила. Еукариотната клетка-организъм се е превърнала в хищник, способен да поглъща по-дребните прокариотни клетки.

На този етап трябва да е протекло едно от най-значимите събития в еволюцията на еукариотната клетка: Еукариотите са възникнали в кислородна среда по време, когато много от прокариотите са били строги аероби. Дори при съвременните еукариоти обаче повечето биохимични реакции в цитозола са анаеробни.

Производството на етилов алкохол се основава на ферментация, осъществявана от еукариоти дрождите — вж. Нашите мускулни клетки при кислороден недостиг преминават към обмяна, подобна на млечнокиселата ферментация.

Това, което прави еукариотната клетка истински аеробна, са нейните митохондрии. Те осъществяват клетъчното дишане. Според тази хипотеза прокариотите-предшественици някога са проникнали в еукариотната клетка, установили са с нея взаимоизгодни отношения и с времето са загубили способността си за самостоятелен живот. Такова отношение между два организма от различни видове, при което единият ендосимбионт живее в другия гостоприемник и му носи някаква полза, се нарича ендосимбиоза. Обикновено и ендосимбионтът извлича изгода от съжителството, но в някои случаи изглежда, че просто няма възможност да напусне гостоприемника си.

Ендосимбиозата е доста разпространена сред съвременните организми — много еукариоти съдържат в клетките си прокариотни или дребни еукариотни ендосимбионти. Не е известна ендосимбиоза с прокариот в ролята на гостоприемника, вероятно понеже прокариотните клетки са малки и неспособни на цитоза. Ендосимбионтният произход на митохондриите и хлоропластите дълго време е любопитна, но непроверима хипотеза. Постепенно обаче се трупат данни в нейна подкрепа.

Митохондриите и пластидите имат двойна мембрана, като външната прилича на останалите клетъчни мембрани, а вътрешната доста се различава от тях. Това навежда на мисълта, че вътрешната мембрана има чужд произход, а външната е мембрана на фагозома.

Митохондриите и хлоропластите имат собствена ДНК, която е пръстенна като прокариотната. Притежават и собствени рибозоми, също от прокариотен тип. Хлорофилът в хлоропластите се съдържа в тилакоиди, подобни на тези при цианобактериите. Според ендосимбионтната теория, която днес е общоприета, между частичките, поглъщани от примитивната еукариотна клетка, е имало аеробни бактерии. Някои от тях, вместо да бъдат смлени, са останали да живеят и да се размножават в цитоплазмата.

Те са се оказали полезни за клетката-гостоприемник, понеже чрез своята аеробна обмяна са отстранявали опасния О2 и ненужните крайни продукти на ферментацията. С течение на времето бактериите са загубили стените си и са се оказали заградени само с две мембрани — своята и тази на някогашната фагозома.

Всяка бактериална клетка е била принудена да изнася част от получената при дишането енергия в удобен за използване вид. Така еукариотната клетка е станала аеробна и зависима от своя ендосимбионт. След време част от гените на бактерията са били изтеглени в ядрото. Тя е престанала да бъде цялостна жива система и се е превърнала в митохондрия, както я познаваме днес. Понеже митохондриите осигуряват енергия не само за своите нужди, а и за цялата еукариотна клетка, вътрешната митохондриална мембрана за разлика от бактериалната увеличава повърхността си чрез гънки, наречени кристи.

По-късно някои от еукариотите са погълнали прокариоти, подобни на съвременните цианобактерии. Между двете клетки се е установила нова ендосимбиоза. Отново гени от бактерията са преминали в ядрото. Гостоприемникът е дал начало на група еукариотни фотоавтотрофи водорасли или растения , а ендосимбионтът — на техните хлоропласти.