Смотреть гробница (1986) в Full HD качестве ОНЛАЙН

Дата: 29.12.2017

гробница (1986)

Най-голямо съсредоточаване обаче е в България , което показва къде е бил центърът на тази култура Тракийската и гръцката култура се развиват под влияние на Месопотамия , Персия , Египет и Микена. Във връзка с това трябва да отчитаме също и обратното влияние от Тракия към околните народи, още повече, че предпотопната култура и цивилизация в Причерноморието е била тракийска. Тази цивилизация е предхождала по време с няколко хилядолетия зараждащите се по-късно култури в Месопотамия, Египет и Гърция.

Скалната гробница и светилище при с. Най-ранните гробници са може би скално-изсечените помещения, голям брой от които са средоточени в Родопите , Странджа , източна Стара планина и североизточна България, датирани от къснобронзовата епоха втората половина на II хил.

Скалните тракийски гробници имат обикновено едно помещение, рядко имат преддверие или дромос коридор. Входовете са малки, ниски, с кръгла форма.

За да влезе, човек трябва да се наведе или да пълзи. На някои входове се виждат жлебове за затваряне с камък. Скалните гробници имат приблизителна форма на пресечен конус. Размерите им рядко позволяват повече от един човек да стои изправен във вътрешността. Срещат се изсечени скамейки или погребални легла по стените им, както и ниши, за поставяне на някакви предмети. Долмените в Тракия също произхождат от къснобронзовата и ранножелязната епоха. Те са архитектурни съоръжения, строени от каменни плочи, като стените и тавана на едно помещение са изградени всяка от по една плоча.

Долмените имат по една или повече камери с различни размери. Срещат се долмени, в които човек едва влиза и не може да се изправи, но има и долмени с по-голяма височина от човешки ръст.

Понякога над долмените са издигани могили , но това е сравнително рядко явление. Долмените са строени в равнинни територии, където не е имало удобни скални масиви за строеж на скални гробници. Както скалните гробници, така и долмените рядко се намират неограбени, тъй като в повечето случаи са били лесно достъпни.

В средата на първо хилядолетие пр. Те са винаги покрити със земен насип и често притежават дълъг коридор дромос , който извежда навън от могилата. Появават се през V в. Строени са от каменни блокове или тухли. Представителни кръглокуполни гробници са тези в Казанлък , Мезек , Стрелча , Старосел , Александрово и др.

Гробниците с правоъгълен план се срещат по-рядко в Тракия, но са много характерни за Македония от края на IV в. Те могат да съдържат повече от едно помещение и са покрити с двускатен или куполен покрив. Изграждани са от каменни блокове. Предполага се, че са съществували и дървени гробници с двойни стени, като пространството между тях е запълнено с чакъл. Такива са били гробницата в Могиланската могила във Враца и тази от с. Някои гробници не притежават никаква украса, но много са украсени със стенописи Казънлък, Свещари, Оструша , Александрово и релефи Свещари , има и гробници с надписи Смядово, Шуменско.

В неограбените гробници се откриват множество предмети, поставени като погребални дарове, които са ценен източник за изследване на тракийското изкуство , религиозни представи и обреди. Според археолога Георги Китов погребалната могила представлява мемориален паметник на погребения в нея. Тази традиция идва от дълбока древност, когато воините или починалите са били погребвани в обикновени гробове и пръстта от изкопания гроб се е натрупвала като малка могила отгоре.

Постепенно, за да се отличат гробовете на героите и царете, започвали да насипват по-големи могили, а след това да се изграждат и гробници на по-знатните починали благородници. Понякога царските погребения се извършвали в действащи храмове, които след погребението били засипвани с пръст. Този начин на погребване е свързан с култа за обожествяване на владетеля, погребван в храма, където преди това се е извършвало поклонение и религиозни ритуали за почитане на съответното божество.

Типичен пример за това е царското погребение на цар Ситалк V в. Там има и култов комплекс с още 8 гробници. Изследванията показват, че преди да стане гробница, обектът в Старосел е бил действащ храм. За това свидетелстват изтритите от богомолци стъпала на централното стълбище, наличието на подвижни каменни врати на преддверието, различни архитектурни особености на строежа и наличието на странични площадки, предназначени за религиозни ритуали.

Размерите и внушителността на това съоръжение са забележителни. Всичко е строено с големи дялани каменни блокове, които на места са свързани с железни скоби и залети с олово. Със своята импозантност и тип на строеж, този храм-гробница е съизмерим с подобни антични съоръжения от Микена и Мала Азия. Тракийските могили са с различна големина, като някои наистина имат грамадни размери, което понякога обърква археолозите, считащи ги за естествени хълмове.

Погребални обичаи на древните траки[ редактиране редактиране на кода ] Сведения за това дават редица антични автори. Херодот , например, описва погребалния ритуал на траките така: Мъртвия излагат в продължение на три дни и след като предварително са го оплакали и са принесли в жертва всякакви животни, започват да пируват: Така се извършват погребенията у траките...

При подобни погребения често за жертвоприношението са използвали коне, а в по-старо време са правени и човешки жертвоприношения. Често в грунда под могилния насип се срещат обредно-жертвени ями, където се е стичала кръвта на жертвата. При Старосел такива ями са открити встрани от крепидната стена на могилата. Такива са открити на върха на гробницата при с.

Мезек Хасковско ; могилата при с. Кадрашик ; голямата могила до с. Емен Търновско ; голямата могила при с. Дуванлий Овчехълмско и др. Подобни са откривани и на върха на скитските могили в Причерноморието и Средна Азия. Могили светилища[ редактиране редактиране на кода ] Автори като Баласчев и Фол считат, че някои могили не са погребални, а са нарочно насипани за светилища. Доказателство за това е, че в такива могили не са откривани погребения. В други пък са откривани останки от сгради или храмове.

Дядово, община Нова Загора. Сградата, която е открита основи от нея , е четвъртита с хоросанови зидове и е дълга 95 крачки и широка 60 крачки. В горния ъгъл на сградата се намира кръгла кула с диаметър 10 метра и в югоизточната стена има порта, от която започва път, постлан с камъни. По средата на сградата има култова яма, дълбока три метра и в нея е намерена оброчна плоча с тракийския конник. В близост са намерени още три такива плочи.

В други могили са намирани закопани части от сгради, но не става ясно дали са гробници или храмове. Според Фол и други изследователи строежите под насипите надхвърлят общата си характеристика на надгробия. Освен за домове на покойника те могат да бъдат и места за почит към антроподемони то есть хероони , които могат естествено да бъдат съчетани с поклонение и жертвопринасяне, както е прието в открит мавзолей. След време тези обекти изчерпвали функциите си и били затваряни за посетители, след което били засипвани в могила.

Твърде вероятно е също затварянето на храма да е било предизвикано и от други причини, като например погребване на владетел в него или оскверняване. Понастоящем са проучени едва 100 могили от около 1000 съществуващи. Въз основа на намерените артефакти се предполага се че тук е бил погребан прочутият тракийски цар Севт III. Намерен е богат инвентар от въоръжение и женски накити наколенници , меч , златен погребален венец , киликси и др. Археологическите паметници в Долината на тракийските царе свидетелстват, че траките са били отлични строители, сръчни златари, металурзи и грънчари и са внесли своя принос в развитието на античната цивилизация.

Архитектура[ редактиране редактиране на кода ] В някои от гробниците-храмове на траките се откриват великолепни стенописи, които ни дават изключително ценна информация. Примери в това отношение са Казанлъшката гробница , в която е погребан одриски цар ок. По отношение архитектурата на тракийските гробници и храмове много добра е разработката и изследването на арх.

Малвина Русева , която представя великолепно тракийски и скитски образци с подробни архитектурни планове и описания на култовите обекти.