Смотреть буки (1981) в Full HD качестве ОНЛАЙН

Дата: 15.01.2018

буки (1981)

Ha глаголица са били написани първите преводи на църковна литература, с които св. Методий и техните ученици са разпространявали християнството във Великоморавия и Панония през IX век.

На глаголица са били написани и първите български оригинални произведения. Този ранен период се отразява например от Киевските листове , в които се откриват фонетични промени и думи, характерни за езика на западните славяни. Константин-Кирил Философ и брат му Методий са изпратени от византийския император Михаил III да покръстят западните славяни и да организират богослужение във Великоморавия. Това е станало по молба на великоморавския княз Ростислав.

Тя е била използвана за държавни и религиозни документи и книги, а също и в създадената от Кирил Великоморавска академия Великоморавско училище , където са били обучавани учениците на Константин Философ и Методий.

През септември 885 г. От друга страна княз Святополк защитава интересите на Франкската империя и така през 886 г. С тяхното идване глаголицата е получила широко разпространение там.

В Североизточна България са открити и многобройни надписи, писани с глаголица. Някои от учениците са посетили Хърватско и Далмация , където възникнал ъглестият вариант на глаголицата и останал в употреба доста дълго време. В продължение на няколко века глаголицата и кирилицата се употребяват заедно, като постепенно кирилицата измества глаголицата през Средновековието. Отделни откъси или думи, писани с глаголица, се откриват в кирилски ръкописи до XIV век.

С глаголица са писали и в Русия , но доста рядко. В Хърватско глаголицата в т. Усъвършенства се и начинът на оформяне на ръкописната книга. Първата буква се украсява и оцветява в червен, син или зелен цвят или се изписва със злато.

По адриатическото крайбрежие на Хърватия глаголицата се запазва чак до миналия век, предимно като вид тайнопис в някои манастири.

В сегашни дни тя се използва само в църковнославянския, а също и като локално писмо на католическата епархия Крижевци в Хърватия. Глаголица и кирилица Редактиране Доказателствата, че глаголицата е първото славянско писмо, могат да се обобщят по следния начин: Следите от глаголическа писмена дейност в Моравия и Панония.

В ранни глаголически ръкописи и в текстове, преписи на старинни произведения, се срещат думи и форми, които са явни следи от дейността на светите Кирил и Методий в западнославянските говорни области.

Глаголицата е оригинална азбука. Писмената система, която е успял да създаде, почива на добре премислена езикова организация.

Списъкът на буквите в това произведение, който може да се възстанови по архаични по текст преписи, съвпада в състава си с най-ранните абецедари списъци на букви — Преславския, Мюнхенския, Парижкия Abecenarium Bulgaricum, както и със запазените старобългарски творби с азбучен акростих.

В глаголицата могат да се проследят звукови особености, някои от които се срещат в т. Практиката при палимпсестите е била да се използват глаголически оригинали, върху които се е писало на кирилица, а не обратното.

Състав и структура Редактиране Глаголицата съдържа около 44 букви в зависимост от варианта. Произходът на останалите букви е неизвестен. За някои от тях се предполага, че произлизат от древноеврейски и самарянски ръкописи, с които Кирил се е запознал по време на пътуването си до хазарите. Според петербургските филолози М. Прохоров глаголицата е мисионерска азбука, подобна по структура и функция с църковното грузинско писмо хуцури и други източни азбуки.

Тази теория води началото си от края на 19 век и нейни основоположници са Е. Според графическото си представяне, азбуката се развива в две форми: Характеристика Редактиране Глаголицата има два варианта: В облия вариант преобладават кръгове и плавни криви, докато при ъглестия се срещат доста прави ъгли, а понякога и трапеци.

Вижте изображение на двата варианта. Българската обла глаголица е по-старият вариант. С течение на времето колелцата загубват кръглия си характер и стават ъгловати и начупени. Основните писмени паметници с използвана глаголица са от Х век.

Най-известните сред тях са: Зографско четвероевангелие , Асеманиево евангелие , Мариинско евангелие , Рилски глаголически листове , Охридско евангелие , Мюнхенски абецедар , Синайски псалтир. Историческите източници са свързани главно с места, свързани с непосредствената дейност на Кирил и Методий и техните последователи в Моравия , Панония и Охрид.

Хърватската ъглеста глаголица се използва от хърватските католици. До края на 11 век не се е различавала от българската глаголица. По-късно буквите стават остри, високи и тесни, тъй като са писани с право перо. Всички букви имат свои имена, като повечето от тях са приети и за кирилските букви: Съществува разлика в означаването на числата в глаголицата и в гръцката азбука.

Численият ред в глаголицата е оригинален и не следва гръцкия буквен ред. Следната таблица представя всички букви в глаголицата: